1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

3

Έχουμε το βραβείο προηγμένης εταιρείας το 2013

2

Είχαμε δικαίωμα με το βραβείο εταιρείας ακεραιότητας το 2015

4

Είχαμε δικαίωμα με το βραβείο καλής πίστης επιχειρηματικής εταιρείας το 2016

1

Είχαμε το δικαίωμα με το βραβείο του Shenxian Entrepreneurs Association.